Select Bibliography on Buddhism in Western Central Asia


Go to a specific site:
Go to literature according to sites
Go to relevant WWW links


Buddhism in Western Central Asia
Comprehensive Literature


Harmatta J. (a. o.): Religions in the Kushan empire. In: History of civilizations of Central Asia. Vol. II. The development of sedentary and nomadic civilizations: 700 B.C. to A.D. 250. Editor: J. Harmatta. Paris 1994, pp. 313-329

Litvinskiï B. A. (Litvinsky B. A.): Outline history of Buddhism in Central Asia. Moscow 1968

Litvinskiï B. A.: Buddizm i sredneaziatskaya civilizaciya. In: Indiïskaya kul'tura i buddizm. Sbornik stateï pamyati akademika F. I. Shtsherbatskogo. Otv. red. N. I. Konrad, G. M. Bongard-Levin. Moskva 1972, pp. 148-169

Litvinskiï B. A.: Rasprostranenie buddizma v Sredneï Azii. In: Central'naya Aziya v Kushanskuyu epochu. T. II. Moskva 1975, pp. 191-198

Litvinskiï B. A.: Buddizm. In: Vostotshnyï Turkestan v drevnosti i rannem srednevekov'e. Etnos, yazyki, religii. Pod redakcieï B. A. Litvinskogo. Moskva 1992, pp. 427-507 (in particular pp. 427-438)

Staviskiï B. Ya.: Kushanskaya Baktriya. Problemy istorii i kul'tury. Moskva 1977

Staviskiï B. Ya. (Stavisky B. J.): On the formation of two types of Buddhist temples in Central Asia. In: Orient und Okzident im Spiegel der Kunst. Festschrift Heinrich Gerhard Franz (...). Graz 1986, pp. 381-388

Staviskiï B. Ya. (Staviskij B. Ja.): La Bactriane sous les Kushans. Problèmes d'histoire et d'culture. Édition revue et augmentée. Paris 1986

Staviskiï B. Ya. (Stavisky B. J.): The fate of Buddhism in Middle Asia - in the light of archaeological data. In: Silk Road Art and Archaeology (Kamakura), 3 (1993/1994), 1993, pp. 113-142

Staviskiï B. Ya.: Sud'by buddizma v Sredneï Azii. Po dannym arkheologii. Moskva 1998 (=Kul'tura narodov Vostoka. Materialy i issledovaniya)

Vorob'ëva-Desyatovskaya M. I.: Nakhodki sanskritskikh rukopiseï pis'mom brakhmi na territorii Sovetskoï Sredneï Azii. In: Sanskrit i drevneindiïskaya kultura. Moskva 1979, tsh. I, pp. 123-133

Vorob'ëva-Desyatovskaya M. I.: Pamyatniki pis'mom kkharoshtkhi i brakhmi iz Sovetskoï Sredneï Azii. In: Istoriya i kul'tura Central'noï Azii. Moskva 1983, pp. 22-96

Vorobëva-Desyatovskaya M. I. (Vorobyova-Desyatovskaya M. I.): Buddhism. In: History of civilizations of Central Asia. Vol. III. The crossroads of civilizations: A.D. 250 to 750. Editor: B. A. Litvinsky. Co-editors: Zhang Guang-da, R. Shabani Samghabadi. Paris 1996, pp. 431-448


Buddhist monuments of Western Central Asia
Literature according to sites

Note: This list does not cover references to stray finds or finds from non-Buddhist sites.

Adzhina Tepe (Bactria, Tadzhikistan)

Litvinskiï B. A. - Zeïmal' T. I.: Buddiïskiï syuzhet v zhivopisi Sredneï Azii (k interpretacii sceny daronoscev iz Adzhina-Tepe). In: Sovetskaya etnografiya, 1968, no. 3, pp. 106-112

Litvinskiï B. A. - Zeïmal' T. I.: Adzhina-Tepa. Arkhitektura, zhivopis', skul'ptura. Moskva 1971 (=Pamyatniki drevnego iskusstva)

Litvinskiï B. A. - Zeïmal' T. I.: Pervye glinyanye modeli stupa iz Sredneï Azii. In: Sanskrit i drevneindiïskaya kul'tura. Moskva 1979, tsh. I, pp. 186-199

Litvinskiï B. A. - Zeïmal' T. I.: Nekotorye aspekty ierarkhii i semantiki stupa v Sredneï Azii. In: Drevnyaya Indiya. Istoriko-kul'turnye svyazi. Otv. red. G. M. Bongard-Levin. Moskva 1982, pp. 164-186


Aïrtam (Bactria, Uzbekistan)

Lo Muzio C.: On the musicians of the Airtam capitals. In: In the land of the gryphons. Papers on Central Asian archaeology in antiquity. Ed. by A. Invernizzi. Firenze 1995, pp. 239-257

Pugatshenkova G. A.: Dve stupa na juge Uzbekistana. In: Sovetskaya Arkheologiya, 1967, no. 3, pp. 257-263

Pugatshenkova G. A. (Pugachenkova G. A.): The Buddhist monuments of Airtam. In: Silk Road Art and Archaeology (Kamakura), 2, (1991/1992), pp. 23-41

Turgunov B. A.: K izutsheniyu Aïrtama. In: Iz istorii antitshnoï kul'tury Uzbekistana. Tashkent 1973, pp. 52-77

Turgunov B. A.: Novye nakhodki iz Aïrtama. In: Gorodskaya kul'tura Baktrii-Tokharistana i Sogda. Antitshnost', rannee srednevekov'e. Materialy sovetsko-francuzskogo kollokviuma (Samarkand, 1986). Red. kollegiya: G. A. Pugatshenkova (a.o.). Tashkent 1987, pp. 144-147

Turgunov B. A. - Livshic V. A. - Rtveladze E. V.: Otkrytie baktriïskoï monumental'noï nadpisi v Aïrtame. In: Obshtshestvennye nauki v Uzbekistane, 1982, no. 3, pp. 38-48


Ak-Beshim (Kirgizstan)

Goryatsheva V. D.: Rannesrednevekovye buddiïskie pamyatniki Kirgizii. In: Istoriko-kul'turnye svyazi narodov Central'noï Azii. Otv. red. Sh. B. Tshimitdorzhiev. Ulan-Ude 1983, pp. 68-77

Goryatsheva V. D. - Peregudova S. Ya.: Buddiïskie pamyatniki Kirgizii. In: Vestnik drevneï istorii, 1996, no. 2, pp. 172-182

Khmel'nickiï S. G.: Opyt rekonstrukcii buddiïskogo khrama gorodishtsha Ak-Beshim. In: Trudy Kirgizskoï arkheologo-etnografitsheskoï ekspedicii. Moskva, II, 1959, pp. 243-265

Kozhemyako P. N.: Rannesrednevekovye goroda i poseleniya Tshuïskoï doliny. Frunze 1959

Kyzlasov L. R.: Arkheologitsheskie issledovaniya na gorodishtshe Ak-Beshim v 1953-1954 gg. In: Trudy Kirgizskoï arkheologo-etnografitsheskoï ekspedicii. Moskva, II, 1959, pp. 155-242

Zyablin L.: Vtoroï buddiïskiï khram Ak-Beshimskogo gorodishtsha. Frunze 1961


Dal'verzin Tepe (Bactria, Uzbekistan)

Dal'verzintepe. Kushanskiï gorod na yuge Uzbekistana. Otv. redaktor L. I. Rempel'. Tashkent 1978

Pugatshenkova G. A.: Novoe v izutshenii Dal'verzin-tepe. In: Sovetskaya arkheologiya, 1971, no. 4, pp. 186-203

Pugatshenkova G. A. (Pougachenkova G.): Les trésors de Dalverzine-tépé. Leningrad 1978

Silvi Antonini C.: The Dalverzin temple. In: In the land of the gryphons. Papers on Central Asian archaeology in antiquity. Ed. by A. Invernizzi. Firenze 1995, pp. 259-268

Turgunov B. A.: Raskopki vtorogo buddiïskogo khrama na Dal'verzintepe (predvaritel'noe soobshtshenie). In: Antitshnye i rannesrednevekovye drevnosti Yuzhnogo Uzbekistana. V svete novykh otkrytiï Uzbekistanskoï iskusstvovedtsheskoï ekspedicii. Otv. redaktor: G. A. Pugatshenkova. Tashkent 1989, pp. 81-95

Turgunov B. A.: Excavations of a Buddhist temple at Dal'verzin-tepe. In: East and West (Rome), vol. 42, 1992, pp. 131-153


Fayaz Tepe

Al'baum L. I.: Raskopki buddiïskogo kompleksa Fayaz-Tepe. In: Drevnyaya Baktriya. Predvaritel'nye soobshtsheniya ob arkheologitsheskikh rabotakh na yuge Uzbekistana. Otv. red. V. M. Masson. Leningrad 1974, pp. 53-58

Al'baum L. I.: Issledovanie Fayaz-Tepe v 1973 g. In: Baktriïskie drevnosti. Predvaritel'nye soobshtsheniya ob arkheologitsheskikh rabotakh na yuge Uzbekistana. Otv. red. V. M. Masson. Leningrad 1976, pp. 43-45


Kafyr Qala (Bactria, Tadzhikistan)

Litvinskiï B. A. - Denisov E. P.: Buddiïskaya tshasovnya na Kafyr-kale. In: Arkheologitsheskie raboty v Tadzhikistane, vyp. X (1970 g.), 1973, pp. 165-171

Litvinskiï B. A. - Solov'ëv V. S.: Srednevekovaya kul'tura Tokharistana - v svete raskopok Vakhshkoï doline. Moskva 1985

Litvinskiï B. A. - Solov'ëv V. S.: (Litvinsky B. - Solov'ev V.): The architecture and art of Kafyr Kala (Early medieval Tokharistan). In: Bulletin of the Asia Institute. New Series, 4, 1990, pp. 61-75

Litvinskï B. A. - Solov'ëv V. S. (Litvinskij B. A. - Solovjev V. S.): Kafyrkala. Frühmittelalterliche Stadt im Vachshtal, Süd-Tadzhikistan. München 1985 (=Materialien zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie, Bd. 28)

Solov'ëv V. S.: Nastennaya zhivopis' gorodishtsha Kafyr-Kala. In: Materialy yubileïnykh konferencii molodykh utshënykh Akademii nauk Tadzhikskoï SSR (obshtshestvennye nauki). Pod red. R. K. Rakhimova. Dushanbe 1976, pp. 144-149


Kara Tepe (Termez) (Bactria, Uzbekistan)

Main publication series:
Grek T. V. - Ptshelina E. G. - Staviskï B. Ya.: Kara-tepe - buddïskï peshtshernyï monastyr' v Starom Termeze.Osnovnye itogi rabot 1937, 1961-1962 gg. i indïskie nadpisi nakeramike. Moskva 1964 (=Materialy Sovmestnoï arkheologitsheskoï ekspedicii na Kara-tepe, (1))

Buddiïskie peshtshery Kara-Tepe v Starom Termeze. Osnovnye itogi rabot 1963-1964 gg. Nadpisi, terrakoty, kamennye rel'efy. Redaktor: B. Ya. Staviskiï. Moskva 1969 (=Materialy Sovmestnoï arkheologitsheskoï ekspedicii na Kara-tepe, (2))

Buddiïskiï kul'tovyï centr Kara-Tepe v Starom Termeze. Osnovnye itogi rabot 1965-1971 gg. Red.: B. Ya. Staviskiï. Moskva 1972 (=Materialy Sovmestnoï arkheologitsheskoï ekspedicii na Kara-tepe, (3))

Novye nakhodki na Kara-tepe v Starom Termeze. Osnovnye itogi rabot 1972-1973 gg. Otv. red. B. Ya. Staviskiï. Moskva 1975 (=Materialy Sovmestnoï arkheologitsheskoï ekspedicii na Kara-tepe, (4))

Buddiïskie pamyatniki Kara-tepe v Starom Termeze. Osnovnye itogi rabot 1974-1977 gg. Otv. red. B. Ya. Staviskiï. Moskva 1982 (=Materialy Sovmestnoï arkheologitsheskoï ekspedicii na Kara-tepe, (5))

Buddiïskie kompleksy Kara-tepe v Starom Termeze. Osnovnye itogi rabot 1978-1989 gg. Moskva 1996 (=Materialy Sovmestnoï arkheologitsheskoï ekspedicii na Kara-tepe, (6))

Further publications:
Lelekov L. A.: Buddiïskiï kul'tovyï centr Kara-tepe na perekrestke mirovykh kul'tur. In: Kul'turnye zvyazi narodov Sredneï Azii i Kavkaza. Drevnost' i srednevekov'e. Otv. redaktory: A. M. Leskov, B. Ya. Staviskiï. Moskva 1990, pp. 14-21

Mkrtytshev T. K. (Mkrtychev T. K.): Buddhist ritual practice of Kara-Tepe - based on materials of complex E. In: Silk Road Art and Archaeology (Kamakura), 3 (1993/1994), 1993, pp. 97-112

Mkrtytshev T. K. (Mkrtychev T.): New Buddhist sculpture from Kara-Tepe. In: Bulletin of the Asia Institute. New Series, vol. 9, 1997, pp. 159-166

Neglinskaya M. A.: Khudozhestvennye osobennosti syuzhetnoï zhivopisi buddiïskogo kul'tovogo centra Kara-tepe. In: Kul'turnye zvyazi narodov Sredneï Azii i Kavkaza. Drevnost' i srednevekov'e. Otv. redaktory: A. M. Leskov, B. Ya. Staviskiï. Moskva 1990, pp. 22-29

Staviskiï B. Ya.: Izutshenie buddiïskogo kul'tovogo centra Kara-Tepe v Starom Termeze v 1972-1973 gg. In: Baktriïskie drevnosti. Predvaritel'nye soobshtsheniya ob arkheologitsheskikh rabotakh na yuge Uzbekistana. Otv. red. V. M. Masson. Leningrad 1976, pp. 39-43

Staviskiï B. Ya. (Stawiskij B.): Kara Tepe in Old Termez. A Buddhist religious centre of the Kushan period on the bank of the Oxus. In: From Hecataeus to al-Huwarizmi. Ed. by J. Harmatta. (=Collection of the sources for the history of pre-Islamic Central Asia, ser. I, vol. III). Budapest 1984, pp. 95-135

Staviskiï B. Ya. (Staviskiï B.): Tshetvert' veka na Karatepe (Zapiski natshal'nika arkheologitsheskoï ekspedicii). Tashkent 1986

Staviskiï B. Ya.: Le problème des liens entre le bouddhisme bactrien, le zoroastrisme et les cultes mazdéens locaux à la lumière des fouilles de Kara-tepe sur le site de l'antique Termez (Ouzbékistan). In: Cultes et monuments religieux dans l'Asie Centrale préislamique. Sous la direction de F. Grenet. (=Mémoire no. 2 des publications de l'U.A. 1222 (ex U.R.A. 29)). Paris 1987, pp. 47-51

Staviskiï B. Ya. (Stavisky B. J.): Kara-Tepe in Old Termez (Southern Uzbekistan). Summary of the work done in 1978-1982. In: Orientalia Iosephi Tucci memoriae dicata. Ed. cur. G. Gnoli, L. Lanciotti. (=IsMEO, Serie Orientale Roma, LVI:1-3). Roma, vol. 3, 1988, pp. 1391-1405

Staviskiï B. Ya.: Issledovanie Kara-tepe v Starom Termeze i znatshenie ego dlya izutsheniya kul'turnykh vzaimosvyazeï mezhdu narodami drevnego mira. In: Kul'turnye zvyazi narodov Sredneï Azii i Kavkaza. Drevnost' i srednevekov'e. Otv. redaktory: A. M. Leskov, B. Ya. Staviskiï. Moskva 1990, pp. 6-13

Staviskiï B. Ya. - Mkrtytshev T. K. (Staviskii B. - Mkrtychev T.): Qara-Tepe in Old Termez: On the history of the monument. In: Bulletin of the Asia Institute. N. S., vol. 10, 1996, pp. 219-232

Vertogradova V. V.: O naimenovanii buddiïskogo peshtshernogo monastyrya na Kara-tepe v Starom Termeze. In: Sanskrit i drevneindiïskaya kul'tura. Moskva 1979, tsh. I, pp. 83-96

Vertogradova V. V. (Vertogradova V.): Some study problems of Indian inscriptions in Kara-tepe. In: Information Bulletin. International Association for the Study of the Cultures of Central Asia (Moscow), 13, 1987, pp. 17-33

Vertogradova V. V.: Indiïskaya epigrafika iz Kara-tepe v Starom Termeze. Problemy deshivrovki i interpretacii. Moskva 1995


Khovaling (Khisht Tepe) (Tadzhikistan)

Mullokandov M. M.: Rannesrednevekovyï buddiïskiï monastyr' Khisht-tepa v Khovalingskom raïone Tadzhikistana. In. Mezhdunarodnaya associaciya po izutsheniyu kul'tur Central'noï Azii. Informacionnyï byulleten', vyp. 17, 1990, pp. 12-20

Vertogradova V. V.: Glinyanye tabletki s indiïskimi tekstami iz Khisht-tepa. In. Mezhdunarodnaya associaciya po izutsheniyu kul'tur Central'noï Azii. Informacionnyï byulleten', vyp. 17, 1990, pp. 21-25


Krasnoretshenskoe (Kirgizstan)

Goryatsheva V. D.: Rannesrednevekovye buddiïskie pamyatniki Kirgizii. In: Istoriko-kul'turnye svyazi narodov Central'noï Azii. Otv. red. Sh. B. Tshimitdorzhiev. Ulan-Ude 1983, pp. 68-77

Goryatsheva V. D.: Gorod zolotogo verblyuda (Krasnoretshenskoe gorodishtshe). Frunze 1988

Goryatsheva V. D. - Peregudova S. Ya.: Buddiïskie pamyatniki Kirgizii. In: Vestnik drevneï istorii, 1996, no. 2, pp. 172-182

Krasnaya retshka i Burana (Materialy i issledovaniya Kirgizskoï arkheologitsheskoï ekspedicii). Red.kollegiya: V. A. Livshic, V. M. Ploskikh, V. D. Goryatsheva. Frunze 1989

Peregudova S. Ya.: O vtorom buddiïskom khrame Krasnoretshenskogo gorodishtsha (k rekonstrukcii plana svyatilishtsha). In: Iz istorii i arkheologii drevnego Tyan'-Shanya. Otv. redaktory K. I. Tashbaeva, D. F. Vinnik, L. M. Vedutova. Bishkek 1995, pp. 187-201


Kuva (Uzbekistan)

Bulatova-Levina V. A.: Buddiïskiï khram v Kuve. In: Sovetskaya arkheologiya, 1961, no. 3, pp. 241-250

Bulatova V. A.: Drevnyaya Kuva. Tashkent 1972


Merv (Turkmenistan)

Callieri P.: Hephthalites in Margiana? New evidence from the Buddhist relics in Merv. In: La Persia e l'Asia Centrale da Alessandro al X secolo. Roma 1996 (=Academia Nazionale dei Lincei. Atti dei convegni lincei, 127), pp. 391-400

Gaïbov V. - Koshelenko G. A. - Novikov S. V. (Gajbov V. - Koshelenko G. - Novikov S.): Nouveaux documents pour une histoire des religions dans le Turkménistan méridional à l'époque parthe et sassanide. In: Histoire et cultes de l'Asie Centrale Préislamique. Sources écrites et documents archéologiques. Actes du Colloque international du CNRS, ed. P. Bernard et F. Grenet. Paris 1991, pp. 85-94

Koshelenko G. A.: Unikal'naya vaza iz Merva. In: Vestnik drevneï istorii, 1966, no. 1, pp. 92-105

Koshelenko G. A.: The beginning of Buddhism in Margiana. In: Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, t. 14, Budapest 1966, pp. 175-183

Koshelenko G. A.: Issledovanie buddiïskikh pamyatnikov v Merve. In: Drevnie kul'tury Sredneï Azii i Indii. Pod redakcieï V. M. Massona. Leningrad 1984, pp. 137-141

Masson M. E.: Iz rabot Yuzhno-Turkmenistanskoï arkheologitsheskoï kompleksnoï ekspedicii Akademii nauk Turkmenskoï SSR v 1962 g. In: Izvestiya Akademii Nauk Turkmenskoï SSR. Seriya obshtshestvennykh nauk (Ashkhabad), no. 3, 1963, pp. 45-58

Nikitin A. B.: Srednepersidskie ostraki iz buddiïskogo svyatilishtsha v Starom Merve. In: Vestnik drevneï istorii, 1992, no. 1, pp. 95-105

Pugatshenkova G. A. - Usmanova Z. I.: Buddiïskiï kompleks v Gyaur-kale Starogo Merva. In: Vestnik drevneï istorii, 1994, no. 1, pp. 142-171

Pugatshenkova G. A. - Usmanova V.: Buddhist monuments in Merv. In: In the land of the gryphons. Papers on Central Asian archaeology in antiquity. Ed. by A. Invernizzi. Firenze 1995, pp. 51-81

Rtveladze E. V.: Novyï buddiïskiï pamyatnik v Starom Merve. In: Trudy Yuzhno-Turkmenistanskoï arkheologitsheskoï Kompleksnoï ekspedicii, t. 15, 1973, pp. 231-235

Staviskiï B. Ya.: O buddiïskoï obshtshine v Merve. In: Kul'tura Vostoka: Problemy i pamyatniki. Kratkie tezisy dokladov nautshnoï konferencii 21-25 yanvarya 1992 goda. Gosudarstvennyï Ermitazh. Nautshnye redaktory: E. V. Zeïmal', A. B. Nikitin. Sankt-Peterburg 1992, pp. 73-76

Usmanova I. Z.: Buddiïskiï pamyatnik v Merve. In: Materialy po istorii, istoriografii i arkheologii. Sbornik nautshnikh trodov Tashkentskogo gosudarstvennogo universiteta, no. 533. Tashkent 1975, pp. 12-20


Qala-i Kafirnigan (Bactria, Tadzhikistan)

Litvinskiï B. A.: Nastennaya zhivopis' Kalai-Kafirnigana. In: Kavkaz i Srednyaya Aziya v drevnosti i srednevekov'e (istoriya i kul'tura). Pod redakcieï B. A. Litvinskogo. Moskva 1981, pp. 116-138

Litvinskij B. A.: Kalai Kafirnigan. Problems in the religion and art of early mediaeval Tokharistan. In: East and West (Rome), vol. 31, 1981, pp. 35-66


Tshor Dinak (Bactria, Uzbekistan)

Arshavskaya Z. A. - Rtveladze E. V. - Khakimov Z. A.: Srednevekovye pamyatniki Surkhandar'i. Tashkent 1982


Ushtur-Mullo (Bactria, Tadzhikistan)

Zeïmal' T. I.: Buddiïskiï kompleks Ushtur-Mullo. In: Arkheologitsheskie raboty v Tadzhikistane, vyp. XIX (1979 g.), 1986, pp. 186-202

Zeïmal' T. I.: Buddiïskaya stupa u Verblyuzh'eï Gorki (k tipologii stup pravoberezhnogo Tokharistana). In: Proshloe Sredneï Azii. Otv. red. V. A. Ranov. Dushanbe 1987, pp. 70-78

Zeïmal' T. I.: Raskopki buddiïskogo kompleksa Ushtur-mullo v 1981 g. In: Arkheologitsheskie raboty v Tadzhikistane, vyp. XXI (1981 g.), 1988, pp. 325-336

Zeïmal' T. I.: Buddiïskiï monastyr' Ushtur-Mullo (raboty 1982 g.). In: Arkheologitsheskie raboty v Tadzhikistane (Dushanbe), vyp. XXII (1982 g.), 1990, pp. 255-261


Zar Tepe (Bactria, Uzbekistan)

Abdullaev K. A. - Zav'yalov V. A.: Buddiïskie motivy v gorodskoï kul'ture pozdnekushanskogo vremeni. (Po materialam Zar-Tepe). In: Vestnik drevneï istorii, 1985, no. 4 (175), pp. 111-121

Masson V. M.: Zar-tepe, eine Stadt der Kuschana in Südusbekistan. In: Das Altertum, Bd. 33, H. 1, 1987, pp. 49-53

Pidaev Sh. R.: Raskopki buddiïskoï stupy u gorodishtsha Zartepa. In: Obshtshestvennye nauki v Uzbekistane, 1986, no. 4, pp. 49-52

Pilipko V. N.: Raskopki svyatilishtsha pozdnekushanskogo vremeni na gorodishtshe Zar-tepe. In: Baktriïskie drevnosti. Leningrad 1976, pp. 59-68


Zurmala Tower (Termez) (Bactria, Uzbekistan)

Pugatshenkova G. A.: Dve stupa na juge Uzbekistana. In: Sovetskaya Arkheologiya, 1967, no. 3, pp. 257-263

Strelkov A. S.: Zurmala ili Katta-tyupe okolo Termeza. In: Kul'tura Vostoka. Vyp. I. Moskva 1927, pp. 27-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevant links to the WWWCentral Asia

Central Eurasia Project Resource Page
on Central Asian countries, history and culture

ICARP - Interactive Central Asia Resource Project
same topics


Buddhism and Buddhist art

Buddhist Studies WWW Virtual Library
the Internet Guide to Buddhism and Buddhist Studies

The John C. and Susan L. Huntington Archive of Buddhist and Related Art


History and coins

A general history of the Kushan Empire
by Robert Bracey

the coins and history of asia
by Thomas K. Mallon-McCorgray
on Greeks and Kushans in Bactria

Hephthalites
by Thomas K. Mallon-McCorgray
the hunnic Hephthalites, terminators of Buddhist culture in Bactria

The Ephthalites of Central Asia
by Richard Heli
more on the same topic

Bactrian documents discovered from the Northern Hindu-Kush
by Nicholas Sims-Williams
including information about the Kushan genealogy based on the Rabatak inscription

Nupam's webpage for the Indian coins
by Nupam Mahajan
including the Kushans

Alexanderama
a list of sites on Alexander the Great, conqueror of Bactria and Sogdia